Hàm get Advanced Custom Fields hiển thị bên ngoài

1159 Lượt xem

Hàm get Advanced Custom Fields hiển thị bên ngoài – Advanced Custom Fields là là một plugin hỗ trợ mạnh mẽ trong quá trình thiết kế web mã nguồn wordpress. Với khả năng tùy biến vô địch, bạn dễ dàng tạo các meta box với những thao tác cự kỳ đơn giản. Dưới đây là các hàm thường dùng nhất mà Tòn đã tổng hợp lại.

Các hàm thao tác cơ bản với Custom Field

1.Hiển thị nội dung của field thông thường

<?php the_field('field-name'); ?>

2.Hiển thị nội dung của field thuộc Theme Options

Lưu ý: Hàm này xảy ra khi bạn dùng bản Pro nhé!

<?php the_field('field-name', 'option'); ?>

3.Hiển thị nội dung field Image

<?php if( get_field('image') ): ?>
 <img src="<?php the_field('image'); ?>" alt="***"/>
<?php endif; ?>

4.Hiển thị nội dung của Repeater field

<?php if( have_rows('repeater_field_name') ): while ( have_rows('repeater_field_name') ) : the_row(); ?>
 <?php the_sub_field('sub_field_name'); ?>
<?php endwhile; else : echo 'No data'; endif; ?>

Hàm get Advanced Custom Fields hiển thị bên ngoài

Những kiểu dữ liệu Custom Fields

 • Text (type text, api returns text)
 • Text Area (type text, api returns text with <br /> tags)
 • Number (type number, api returns integer)
 • Email (type email, api returns text)
 • Password (type password, api returns text)
 • WYSIWYG (a wordpress wysiwyg editor, api returns html)
 • Image (upload an image, api returns the url)
 • File (upload a file, api returns the url)
 • Select (drop down list of choices, api returns chosen item)
 • Checkbox (tickbox list of choices, api returns array of choices)
 • Radio Buttons ( radio button list of choices, api returns chosen item)
 • True / False (tick box with message, api returns true or false)
 • Page Link (select 1 or more page, post or custom post types, api returns the selected url)
 • Post Object (select 1 or more page, post or custom post types, api returns the selected post objects)
 • Relationship (search, select and order post objects with a tidy interface, api returns the selected post objects)
 • Taxonomy (select taxonomy terms with options to load, display and save, api returns the selected term objects)
 • User (select 1 or more WP users, api returns the selected user objects)
 • Google Maps (interactive map, api returns lat,lng,address data)
 • Date Picker (jquery date picker, options for format, api returns string)
 • Color Picker (WP color swatch picker)
 • Tab (Group fields into tabs)
 • Message (Render custom messages into the fields)
 • Repeater (ability to create repeatable blocks of fields!)
 • Flexible Content (ability to create flexible blocks of fields!)
 • Gallery (Add, edit and order multiple images in 1 simple field)
 • Custom (Create your own field type!)

Xem tài liệu gốc tại link: http://www.advancedcustomfields.com/resources/

=> Xem thêm các dịch vụ tôi cung cấp

 1. Kế toán Khánh Hòa
 2. Giày nữ thời trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.